Wetgeving outdoor activiteiten in Wallonië

(bron: Waals Nieuwsblad 26 februari 2016)

Wettelijke vergunningen Outdoor activiteiten in Wallonië
Er zijn verschillende wetgevingen die in relatie staan met outdoor-activiteiten en de daarbij behorende specifieke buitensport-activiteiten. Bedoeling van deze wetgevingen is om enerzijds ervoor te zorgen dat de veiligheid van de gebruikers wordt gegarandeerd en anderzijds dat de natuur door deze outdoor-activi- teiten geen schade ondervindt.

Outdoor ondernemers hebben met twee belangrijke facetten te maken waarop door de wetgever steeds nadrukkelijker wordt toegezien. Zo heeft de Waalse Minister van Milieu, Carlo di Antonio, zijn departement onlangs opdracht gegeven om na te gaan of de organisatoren van buitensport-activiteiten een vergunning hebben. Voorts of deze vergunninghouders hun activiteiten overeenkomstig de wet uitvoeren.

Het is goed om de verschillende wetgevingen aan te stippen.

Sociale, economische en fiscale verplichtingen
Een outdoor- of buitensportbedrijf in Wallonië dient aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen waaraan ieder ander bedrijf ook moet voldoen. Zie hiervoor o.a. “Het sociaal statuut van zelfstandigen” en “Een onderneming oprichten“.

Verplichtingen niet in België gevestigde outdoor-centra
Outdoorcentra die vanuit het buitenland opereren en in België alle of een gedeelte van hun activiteiten uitvoeren dienen zich ook aan de geldende Belgische (Waalse) wettelijke voorschriften te houden.
Tevens dienen deze niet Belgische bedrijven over de in België uitgevoerde activiteiten BTW af te dragen alsmede over de Belgische inkomsten personen-belasting te betalen.
In de meeste gevallen blijken buitenlandse bedrijven op het gebied van buitensport-bedrijf niet aan (alle) wettelijke voorschriften te voldoen en dus in overtreding te zijn.

Specifieke aanvullende wettelijke verplichtingen voor outdoor-bedrijven
Voor outdoor-centra gelden ook nog specifieke wettelijke verplichtingen. Deze hebben dus tot doel de veiligheid van de gebruikers te waarborgen én de natuur te beschermen.

De risicoanalyse
Om aan te tonen dat een outdoor evenement (actief ontspanningsevenement) voldoet aan de algemene veiligheidsverplichting moet de organisator (dit mag de organisator zelf doen!!!) een risicoanalyse maken. Deze risicoanalyse bestaat uit:

1° het identificeren van de potentiële gevaren die tijdens het actief ontspanningsevenement aanwezig zijn;
2° het vaststellen en nader bepalen van de overeenkomstige risico’s voor de veiligheid van de deelnemers en derden;
3° het evalueren van deze risico’s om deze risico’s te beperken.

Specifieke vergunningen: milieu, stedenbouwkundige of gecombineerde
Tal van outdoor activiteiten zijn onderworpen aan het bekomen van een vergunning die vooraf geregeld moet zijn.
Zo is kayakken, speleologie, rotsbeklimmen onderworpen aan een milieuvergunning. Paintballen is onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Als een activiteit tegelijkertijd onderworpen is aan een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning, dan moet in plaats van de 2 vergunningen een zogenaamde gecombineerde vergunning worden aangevraagd de «unieke vergunning» «permis unique» worden bekomen.

Andere wetgevingen
Afhangend van de plaats van de activiteit zal ook het Boswetboek of de Natura 2000 wetgeving van toepassing kunnen zijn.
Natura 2000 legt tal van beperkingen op zoals het verbod om te bivakken, verbod om de vogels en de andere dieren te storen enz..

Samenvatting en gevolgen voor outdoor-bedrijven
Zowel Belgische als buitenlandse (niet hier gevestigde) outdoor-bedrijven dienen te zorgen dat zij hun inschrijvingen en vergunningen in orde hebben vóórdat zij hun activiteiten beginnen. Zij kunnen op enig moment bezoek verwachten van ambtenaren van het het ministerie van milieu.

Het is belangrijk dat een outdoor-bedrijf een aanprakelijkheids-verzekering heeft, maar deze verzekering zal in veel (nagenoeg alle) gevallen niet uitkeren indien niet aan de wettelijke verplichtingen is voldaan.